ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, exJakkarin Yotapakdee, "The Neural Network Conversation Model enables the Commonly Asked Student Query Agents", International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 154-164
2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
2020 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "User-Centered Design for an Online Learning", International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2020, หน้า 433-436
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, exเจษฎา สวนบ่อแร่, exฤทธี มูลโคตร, exไกรวิท มงคลสกุลฤทธิ์, "ต้นแบบการจำแนกขยะอัตโนมัติเชิงรูปภาพบนระบบสมองกลฝังตัว", The 8th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUCC2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exชลทวี นาทวีไพโรจน์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "ตะลัย KU.CSC.", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธนพล โยธานัก, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "อะราวน์ดฺเคยูซีเอสซี", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exศุภกฤต ภาดี, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "KU.CSC. เพลส โนทิไฟ แอป", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2020]