ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมาน, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา", วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 44-64
2013 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, อาจารย์, inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ", Journal of Information Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 21-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2013 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey in a Thai Classroom Context and the Implications on Learning Approach, Learning Assessment and Class Size", London International Conference on Education 2013, 4 - 6 พฤศจิกายน 2013, london สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกิจกรรมค่ายไอซีทีสำหรับเยาวชน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 (CASNIC 2013), 10 - 11 ตุลาคม 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice, 10 - 12 กรกฎาคม 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2013 exสุภาวรรณ, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง : กรณีศึกษา ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", National Conference on Computer Information Technologies , 24 มกราคม 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การจัดการสื่อและองค์ความรู้ด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง ใช้ลักษณะภาพแบบ Cylindrical Panorama : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร", ECTI-CARD 2013 งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 5, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exณัฏฐา รัตนชูโชค, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศาบนสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.", การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1, 14 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exวรภรณ์ บัวพงช, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การพัฒนาคู่มือการทำเบเกอรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย HTML 5", การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1, 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างหลักสูตรค่ายเยาวชนไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิด", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” , 28 พฤศจิกายน 2013 - 29 ธันวาคม 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2013]