ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก", วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 81-92

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, exWannapa Pukdee, exThapani Hengsanunkun, "Classification students with learning disabilities using na?ve bayes classifier and decision tree", Proceeding - 6th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management, NCM 2010, 16 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2010]