ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2019 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, "Automatic Scale Selection and Multifocal Imaging for Object Detection using Depth-of-Field Extension", The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, น่าน น่าน ประเทศไทย
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรูปแบบทางธุรกิจที่แตกต่างกัน", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology , 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, "A Hackathon: Learning and Working Space to Gain Start-up Creative Ideas", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ญี่ปุ่น
2019 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, "Towards an Effective Classroom Integrated Design Thinking Real-life Examples in Education", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Empirical Study of Content Marketing on Online Buying Decision Making Process: a Case on Buying Indigo Dyed Clothing", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development -10th ICERD, 15 กุมภาพันธ์ 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeerasak Srikumpa, "Design and Implementaion of Home Security Monitoring System", 2019 International Conference on e-Commerce,e-Administration, e-Society,e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, Fukuoka ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWu-Yuin Hwang, exTheerasak Srikhumpa, "Design and Implementaion of Smart Small Aquaponics System", The 12th IEEE International Conference on Ubi-Media Computing & Workshops, 6 - 9 สิงหาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "Using Image Features to Investigate Accuracy of Classification Techniques in Categorizing Visual Defect Types of Defective Yellow Soybean Seeds", 2019 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, - ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, "To Investigate an Instant Translation for Assisting Students' Understandings of Lecture Slides", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media) , 6 - 10 สิงหาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The conversion of Nyaw-Thai vocabulary to Thai phonetic alphabetBy using Rule-based Approach", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, Fukuoka ญี่ปุ่น
2019 inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, exผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล, "Wireless Sensor Network for Monitoring of Water Quality for pond Tilapia", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), 6 - 9 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิทักษ์ ปักษานนท์, exSouksan Vilavong, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "ICT Curriculum Requirements in the Service Area of Champasak University, Laos", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), 5 - 8 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 4
2019 exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ", งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 11, 4 - 7 มิถุนายน 2019, วารินชำราบ อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาแบบจำลอง กิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานด้วยกิจกรรรม นันทนาการในรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2019]