ผลงานสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2011

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, "ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแก่นตะวันที่ปลูกบนชุดดินปากช่อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 91-94

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2011 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Effects of Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชุมวิชาการ 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, chania
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Stability of Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "The Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exPhakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Crete, Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, Chania สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสกล ฉายศรี, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Root Yield of Cassava Planted 3 Variety Early Rainy Season in Mab Bon Soil Series", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China., 27 ตุลาคม 2011 - 2 พฤศจิกายน 2012, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น (ปีที่ 2)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อัตราของปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=15&BudgetYear=2011]