Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemistry), Kwansei Gakuin University, JAPAN
  • วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศุมาพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศุมาพร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 38
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 122 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี The 3rd Asian Near-Infrared Symposium ,14 พ.ค. 2012 - 14 พ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อบรมให้กับผู้เข้าฟัง ที่ได้รับเชิญจากบริษัท บูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :How FT-NIR Spectroscopy Helps in Compliance with PIC/S GMP Regulation ,25 พ.ค. 2012 - 25 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ปี 2554,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ปี 2554,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ค. 2013 - 1 ต.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2013 - 31 มึ.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2012 - 1 มึ.ค. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธ แหล่งทุน :สวก.,1 ธ.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหย และการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย แหล่งทุน :สกว.,1 มิ.ย. 2016 - 31 ส.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สนใจอบรมทั่วไป จัดโดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ,5 มิ.ย. 2017 - 7 มิ.ย. 2017
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล,7 ส.ค. 2018 - 7 ส.ค. 2018
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Journal Royal Society of Chemistry ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.,1 ม.ค. 2005 - 31 ธ.ค. 2005
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ราชมงคลอีสาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์จากเทคนิค Near Infrared Spectroscopy,20 ต.ค. 2008 - 24 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจสอบสินค้าเกษตรโดยวิธีไม่ทำลาย NIR workshop รอบที่2,18 พ.ค. 2009 - 22 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจสอบสินค้าเกษตรโดยวิธีไม่ทำลาย NIR workshop รอบที่1,20 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หนังสือเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ในอุตสาหกรรมเกษตร ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่ทำลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี,21 ส.ค. 2008 - 22 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Sci. J., 40 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Non-destructive soluble solids content evaluation of mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy,1 ม.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น,14 ส.ค. 2008 - 15 ส.ค. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :A Rapid Curcumin Assay in Turmeric Herbal Medicine by Near Infrared Spectroscopy แหล่งทุน :ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการแก่ สกว.,1 เม.ย. 2012 - 31 มึ.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (2555) แหล่งทุน :สกว. ร่วมกับ สวพ.มก.,12 ก.ค. 2012 - 18 เม.ย. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016

  แสดงความคิดเห็น

  (0)