Journal

Article
การวิเคราะห์ปริมาณน้ามันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทาลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
41
Issue
3/1
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
61-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011