Conference

The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014)
นานาชาติ
18 - 19 มิถุนายน 2014
Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธ แหล่งทุน :สวก.,1 ธ.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2016