Conference

Article
Rapid determination and discrimination of sugarcane with and without burning based on shredded stalks using near infrared spectroscopy
Conference
the 6th IAPSIT International Sugar Conference
Class
นานาชาติ
Date
6 - 9 มีนาคม 2018
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล,7 ส.ค. 2018 - 7 ส.ค. 2018