รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2013

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

6

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2013 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร ประจำปี 2556 (Chevalier de l’Ordre de Merite Agricole) ", , กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส, Nov 20 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>
Publish Year Output Award 1
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์,"Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2013 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์,inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์,"Characterization of Purified Protease from Moderately and Extremely of Halophilic Bacteria Isolated from Fish Sauce.", รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2556, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2013 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"The Poly?hydroxybutyrate (PHB) production by Alcaligenes eutrophus DSM 545 from coconut oil waste", รางวัลชมเชยจากโปสเตอร์ รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 (http://www.tsb2013.kasetsart.org/) “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Eme, เทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Oct 16 2013
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen and phosphorusminimal media cultivated photoautotrophically in 6L drinking water bottle", รางวัลบทความวิจัย และโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Emerald Hotel กรุงเทพฯ, เทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Oct 16 2013
2013 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Preparation of Bacillus sp. derived poly(?glutamic acid) hydrogel by ?irradiation", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Emerald Hotel กรุงเทพฯ, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Oct 16 2013