รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2010

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

4

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2010 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์,"Cultivation of Synechococcus sp. in Worm tea", รางวัลวิชาการดีเด่น ประเภทการนำเสนอภาคโปสเตอร์, สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553, Dec 8 2010
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์,inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,"Biosorption of Synthetic Dyes by Biomass of White Rot Fungus,Lentinus strigosus", Distinguished Research Poster Presentation Award in Physical Science and Technology , Physical Science and Technology , Mahidol University, Feb 3 2010
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", The 48th Kasetsart University Annual Conference., Biotechnology, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010