รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2008

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2008 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์,"Improvement of dye with cross-linking agents of Thai silk fabrics", รางวัลดีเด่นอันดับ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 22 2008