รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2015

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

17

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.วนิดา ปานอุทัย,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Optimization of protein hydrolyzation from Spirulina residue by Taguchi method", รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Feb 3 2015