รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2018

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>
Publish Year Output Award 1
2018 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์,inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์,"การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ประเภทรางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีมาก , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 2 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด