รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2023

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>
Publish Year Output Award 1
2023 inดร.นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล, อาจารย์,"Analysis and Reconstitution of the Menaquinone Biosynthesis Pathway in Lactobacillus Spp.", รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2567, เกษตรศาสตร์, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Oct 6 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด