รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2011

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

5

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์,"Consumer Affairs Minister’s Award ", Food Safety, Consumer Affairs Agency, Japan, May 31 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), Biotechnology/Biomaterials, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Aug 9 2011
2011 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม,inนายวุฒินันท์ คงทัด,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"Preparation and Properties of Natural Rubber Filled Coconut Shell and Palm Oil Bunch Fiber Composites", รางวัลระดับดี, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", รางวัลที่สองของการประกวดโปสเตอร์งานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA2011 , เทคโนโลยีชีวภาพ, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน , Aug 9 2011
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", รางวัลดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011