รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

45

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2009 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม", ธุรกิจชีวภาพ, สำนักงานนวัตกรรม, Jan 26 2009
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 8 (ที่ ศธ 0513.11401/1844 ลว 23 ก.ค. 52)", เทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, Jul 21 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2009 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์,"การทำเอนไซม์ไลเปสที่ชอบเกลือจากแบคทีเรียทนเกลือ Staphylococcus warneri PB233 ให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์", รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ประจำปี2551, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009