Search Result of "Air"

About 265 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องผลิตแก๊สชีวมวลชนิดไหลลงใช้อากาศ 3 ขั้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ห้องเย็นโดยเครื่องปรับอากาศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ออกแบบ และสร้างเตาแก็สซิไฟเออร์ชนิดไหลลง แบบให้อากาศ 3 ขั้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย อัครภูมิ มีราศรี

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน

Img
Img

งานวิจัย

ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...