Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2547
  • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก, ไทย, 2555
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2551
  • เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Biomass gasificationfabricFinite Element Methodheat transferHuman skinIndentationIndentation testIndention TestInverse finite element methodsIn-vivo measurementLaminar flowLIGGGHTSmachine for dairy FarmMaterial propertyMechanical behaviorMechanical propertiesMixingMuscleUltrasoundVariancesVelocityWave dynamicsWave frequenciesWave structureswind turbineกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์กล้วยไม้สกุลหวายกังหันลมแบบซาโวเนียสการควบคุมการจำลองเชิงตัวเลขการเชื่อมลมร้อนการถ่ายความร้อนการถ่ายเทความร้อนการปรับอากาศการผสมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการแลกเปลี่ยนความร้อนการวัดอัตราการไหลของอากาศการไหลของอากาศขับเคลื่อนด้วยตัวเองแขนกล 4 แกนคลื่นเหนือเสียงความแข็งแรงความดันสูญเสียความดันสูญเสีย ความเร็วลมความสบายค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเครื่องตัดสับหญ้าเนเปียร์เครื่องม้วนเครื่องมือวัดโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันช่องทางไหลนำร่องชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกลเชื่อมดัชนีดินดานดีอีเอ็มต้นทุนต่ำตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกไถไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาท่อลมท่อลมผ้าใบท่อลมแผ่นฉนวนสำเร็จรูปแท่นทดสอบ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน อุทกสถิตบั่วกล้วยไม้ใบผสมใบอ้อยไบโอดีเซลไบโอดีเซล การผลิต ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพผ้าเคลือบพีวีซีผ้าทอผ้าใบผ้าพรุนแผนภาพพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานเพลี้ยไฟโพลีเอสเตอร์ไฟไนต์เอลิเมนต์มอเตอร์ยานพาหนะไฟฟ้ารอยเชื่อมระบบของการขับเคลื่อนระบบตรวจสอบเพลี้ยไฟและบั่วกล้วยไม้ระบบปรับอากาศโรลเลอร์สเก็ตโรเลอร์สเก็ต ความเเข็งแรงลมร้อนไลท์วิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องเศรษฐศาสตร์พลังงานสถาปัตยกรรมสัมประสิทธิ์การนำความร้อนหญ้าเนเปียร์สำหรับเลี้ยงโคเหนี่ยวนำอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อแนวตั้ง

  Interest

  ชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกล, เศรษฐศาสตร์พลังงาน, การปรับอากาศ

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1In vivo measurements of the mechanical properties of human skin and muscle by inverse finite element method combined with the indentation testKhaothong K.2010IFMBE Proceedings
  31 IFMBE,pp. 1467-1470
  4
  2Analysis of failing load and optimization of hot air welding parameters on PVC-acrylic coated polyester fabric by Taguchi and ANOVA techniqueKhaothong K.2019Engineering Journal
  23(6),pp. 331-344
  4
  3Optimization of High Frequency Welding Parameters of PVC Coating on Polyester FabricKhaothong K., Priyadumkol J., Chaiworapuek W., Kaisinburasak T.2022Trends in Sciences
  19(8)
  1
  4Heat Transfer and Velocity Measurement of Laminar Pipe Flow Induced by Ultrasound Released along Mainstream DirectionThungthong T., Katchasuwanmanee K., Mingbunjerdsuk J., Chaiworapuek W., Khaothong K.2022Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  5Thermoeconomic analysis of duct works for air-conditioned building in ThailandTanadecha P., Khaothong K.2023Energy and Built Environment
  0
  6A study of Rate of Temperature Change during Tire Curing Using Computational Fluid DynamicsThamsamerdee W., Khaothong K., Priyadumkol J.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  886(1)
  0
  7Experimental investigation of modified Savonius wind turbinesPriyadumkol J., Khaothong K., Chaiworapuek W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  0