Person Image

  Education

  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2543
  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Adoption and Integration of ICT into Science TeachingBioinformaticsBiomimicryComputational Thinking SkillsConstruct mapCulturally Responsive Inquiryengineering design processGlobal WarmingInquiry-based teachingLearning progressionmultilevel analysisMultilevel structural equation modelingMuslim cultureNature of scienceNature of Science InstructionNature of technologyNervous systempath analysispedagogical content knowledgepedagogical knowledgePedagogical UnderstandingPerceptionperceptions of learning physicsPhotosynthesisPhysicsPhysics educationplace-based educationPlant Genetic Resourceplant genetics resourcePlant structurePolytomous Rasch modelPre-service Teacherpre-service teacher training programPre-service teachersprivate Islamic schoolProcess dramaProfessional developmentProfessional Development ProgramPSMT projectRambhai Barni Rajabhat UniversityRasch AnalysisRasch modelreading in scienceReasoningRevised argument-driven inquiry (rADI)Royal-initiated projectScience AchievementScience and religionScience ApprenticeshipScience Blogsscience educationScience Performancescience student teachersScience TeacherScience TeachersScientific Field NotesScientific LiteracySenior High SchoolSTEM educationStructural equation modelingTIMSSTIMSS 2011กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการคิดเชิงออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การใช้งานไอซีทีการตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบการติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนการปฏิบัติวิทยาศาสตร์การประเมินการประเมินโครงการการประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์การประเมินหลักสูตรการผลิตครูการฝึกหัดครูการพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการรับรู้ของผู้เรียนการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานการวิเคราะห์กลุ่มพหุการวิเคราะห์เชิงอภิมานการวิเคราะห์พหุระดับการวิเคราะห์อภิมานการสร้างแบบจำลองการสอนการสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการอบรมครูวิทยาศาสตร์การออกแบบครูวิทยาศาสตร์จิตสำนึกปัจจัยด้านผู้เรียนโมเดลเชิงสาเหตุโมเดลสมการโครงสร้าง

  Interest

  การสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Developing scientific argumentation strategies using revised argument-driven inquiry (rADI) in science classrooms in ThailandSongsil W., Pongsophon P., Boonsoong B., Clarke A.2019Asia-Pacific Science Education
  5(1)
  34
  2A theory of planned behaviour-based analysis of TIMSS 2011 to determine factors influencing inquiry teaching practices in high-performing countriesPongsophon P., Herman B.2017International Journal of Science Education
  39(10),pp. 1304-1325
  7
  3Promotion of scientific literacy on global warming by process dramaPongsophon P., Yutakom N., Boujaoude S.2010Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
  11(1),pp. 1-38
  6
  4Using process drama to enhance pre-service teachers' understanding of science and religionPongsophon P.2010Cultural Studies of Science Education
  5(1),pp. 141-156
  2
  5Pre-Service science teachers’ understanding of nature of science and ability to integrate nature of science into teachingJituafua A., Pongsophon P., Visetson S., Kanchanawarin C.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 308-321
  1
  6The development of molecular genetics concept test for senior high school students using Rasch analysisSari I.J., Sari I.J., Pongsophon P., Vongsangnak W., Pimthong P., Pitiporntapin S.2022International Journal of Evaluation and Research in Education
  11(4),pp. 1687-1695
  1
  7Exploring students’ perceptions of learning equilibrium concepts through making Bulan kitesAnantanukulwong R., Pongsophon P., Chiangga S., Tan A.L.2023Physics Education
  58(1)
  1
  8Developing and Assessing Learning Progression for Botanical Literacy Using Rasch AnalysisPongsophon P., Jituafua A.2021Science Education International
  32(2),pp. 125-130
  1
  9Funds of knowledge in Muslim culture in the southern border provinces of Thailand for culturally responsive physics educationAnantanukulwong R., Chiangga S., Pongsophon P.2023Cultural Studies of Science Education
  0
  10Multilevel Analysis of Factors that Determine the Science Achievement of Fourth-grade Students in TIMSS 2019Pongsophon P.2023Science Education International
  34(2),pp. 86-95
  0
  11Enhancing Students’ Learning of the Concept of Equilibrium Through a Culturally Responsive Inquiry of the Bulan KiteAnantanukulwong R., Chiangga S., Pongsophon P., Tan A.L.2022Science and Education
  0
  12Professional development program to enhance pre-service teacher’s pedagogical content knowledgeYutakom N., Thipkong S., Rungsayatorn S., Pongsophon P., Lertamornpong C., Jeerapattanatorn P., Setthakasivit N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(3),pp. 306-318
  0
  13Reading-to-learn science: The perspective of Thai science student teachersPongsophon P.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(3),pp. 351-356
  0