Person Image

  Education

  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2543
  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  biomimicryComputational Thinking SkillsConstruct mapengineering design processGlobal WarmingGMOsGreen Design Projecthigh school studentshigher order human valuesInquiry-based teachingLearning progressionMultilevel analysisMultilevel structural equation modelingMuslim cultureNature of sciencePhysicsPhysics educationPlant Genetic Resourceplant genetics resourcePolytomous Rasch modelpre-service teacherpre-service teacher training programPre-service teachersprivate Islamic schoolProcess DramaProfessional developmentProfessional Development ProgramPSMT projectRambhai Barni Rajabhat UniversityRasch analysisRasch modelreading in scienceReasoningRevised argument-driven inquiry (rADI)Royal-initiated projectScience AchievementScience and religionScience ApprenticeshipScience Blogsscience educationScience Performancescience student teachersscience teacherscience teacher preparationScience TeachersScientific argumentation skillsScientific Field NotesScientific LiteracySenior high schoolsenior high school studentsocio-cultural aspectSTEM educationstructural equation modelingstudent teacherStudent-centered learningteacher educationTeacher’s perceptionsTeachingTeaching ScienceTechnological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)Thai studentstheory of evolutionTIMSSTIMSS 2011กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการคิดเชิงออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การใช้งานไอซีทีการตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบการติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนการปฏิบัติวิทยาศาสตร์การประเมินการประเมินโครงการการประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์การประเมินหลักสูตรการผลิตครูการฝึกหัดครูการพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการรับรู้ของผู้เรียนการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานการวิเคราะห์กลุ่มพหุการวิเคราะห์เชิงอภิมานการวิเคราะห์พหุระดับการวิเคราะห์อภิมานการสร้างแบบจำลองการสอนการสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการอบรมครูวิทยาศาสตร์การออกแบบครูวิทยาศาสตร์จิตสำนึกปัจจัยด้านผู้เรียนโมเดลเชิงสาเหตุโมเดลสมการโครงสร้าง

  Interest

  การสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Developing scientific argumentation strategies using revised argument-driven inquiry (rADI) in science classrooms in ThailandSongsil W., Pongsophon P., Boonsoong B., Clarke A.2019Asia-Pacific Science Education
  5(1)
  24
  2Promotion of scientific literacy on global warming by process dramaPongsophon P., Yutakom N., Boujaoude S.2010Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
  11(1),pp. 1-38
  6
  3A theory of planned behaviour-based analysis of TIMSS 2011 to determine factors influencing inquiry teaching practices in high-performing countriesPongsophon P., Herman B.2017International Journal of Science Education
  39(10),pp. 1304-1325
  4
  4Using process drama to enhance pre-service teachers' understanding of science and religionPongsophon P.2010Cultural Studies of Science Education
  5(1),pp. 141-156
  2
  5Pre-Service science teachers’ understanding of nature of science and ability to integrate nature of science into teachingJituafua A., Pongsophon P., Visetson S., Kanchanawarin C.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 308-321
  1
  6Reading-to-learn science: The perspective of Thai science student teachersPongsophon P.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(3),pp. 351-356
  0
  7Professional development program to enhance pre-service teacher’s pedagogical content knowledgeYutakom N., Thipkong S., Rungsayatorn S., Pongsophon P., Lertamornpong C., Jeerapattanatorn P., Setthakasivit N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(3),pp. 306-318
  0
  8The development of molecular genetics concept test for senior high school students using Rasch analysisSari I.J., Sari I.J., Pongsophon P., Vongsangnak W., Pimthong P., Pitiporntapin S.2022International Journal of Evaluation and Research in Education
  11(4),pp. 1687-1695
  0
  9Enhancing Students’ Learning of the Concept of Equilibrium Through a Culturally Responsive Inquiry of the Bulan KiteAnantanukulwong R., Chiangga S., Pongsophon P., Tan A.L.2022Science and Education
  0
  10Exploring students’ perceptions of learning equilibrium concepts through making Bulan kitesAnantanukulwong R., Pongsophon P., Chiangga S., Tan A.L.2023Physics Education
  58(1)
  0