Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc. (International Management), King s College London, U.K.

  Expertise Cloud

  COVID-19 PerceptionCyclingdestination food imagedining outdoormanfairnessgastronomy tourismgayhospitablenessin-flight ambianceJ-POP K-POPLoyalty programsperceived riskperceptionperceptionsPersonnel QualificationsPersonnel Standards for Accommodation Entrepreneurspopular cultureporterPublic TransportationrestaurantsriskRisk PerceptionSatisfactionservicescapeSexual behaviorStandards at the level of management administrationStandards at the level of operationStandards at the level of Supervisionstructural equation modelTourismtourism imagetouristTrainTravel AnxietyTravel BehaviourTravel IntentionTravel Risk PerceptiontrustUncertaintyการกลับมาเที่ยวซ้ำการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนความพึงพอใจความพึงพอใจ ห้องคอมพิวเตอร์ บริการความภักดีคุณภาพความสัมพันธ์ทีมีต่อแบรนด์คุณสมบัติของบุคลากรจักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมแนวทางและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประสบการณ์ปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยด้านบุคลิกภาพปัจจัยด้านสังคมผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวพนักงานขนสัมภาระพนักงานเปิดประตูพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพ่อครัวพัฒนาหลักสูตรพัทยาพืชภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมมาตรฐานบุคลากรระดับบริหารงานมาตรฐานบุคลากรระดับปฏิบัติงานมาตรฐานบุคลากรระดับหัวหน้างานมาตรฐานอาชีพระดับชาติมารยาททางสังคมมิชลินสตาร์ร้านอาหารร้านอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์รายการโทรทัศน์แรงจูงใจโรงแรมลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารเศรษฐกิจแบบแบ่งปันส่งเสริมการท่องเที่ยวสายการบินสิงห์บุรีสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักศาสนาอิสลามสินค้าเลียนแบบแบรนด์หรูสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางจักรยานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานอาชีพหลักสูตรหลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบอาหารหัวหน้าพ่อครัวองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวอาหารอำเภอสันติสุขแอร์บีเอ็นบี

  Interest

  การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยว

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)