Person Image

  Education

  • วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย

  Interest

  -

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  • ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  • ส.ค. 2562 - พ.ย. 2562 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
  • ส.ค. 2562 - พ.ย. 2562 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
  • ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
  • ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าฝ่าย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
  • มี.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)