Person Image

  Education

  • Ph.D., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  active learningalternative tourismAntecedentattitudeBangkokbehavioural intentionsbisexualCommunity Based TourismCommunity’s opinioncommunity-based tourismConsequenceConsequence.Creative ExperienceCreative TourismCyclingdatabase systemdestination food imageDiversity managementEastern region of ThailandEmployee EngagementFITsfood neophobiafood safetyFood-related personality traitsGastronomic tourismgastronomy tourismgayHomestayhotelHotel industryHuman resource managementHygienic practiceIntention to travellesbianThai HotelThaiphuen CommunityTourismTourist photographyTourists’ Experiencetransgendertravel motivationvariety seekingYaowaratการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคนพิการ คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายการท่องเที่ยวคนพิการ ความตั้งใจในการเดินทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวการรับรู้การเสริมสร้างขีดความสามารถการเสริมสร้างขีดความสามารถ เคือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเกษตรอินทรีย์คนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่งความทุ่มเทมีใจ ธุรกิจโรงแรท ปัจจัยเอื้อต่อการทำงานความปลอดภัยความสุขในการทำงานความสุขในการทำงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลลัพธ์ของความสุขในการทำงานคำสำคัญ : ผู้พิการจักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านชุมชนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพักได้ทุนทางสังคมนวัตกรรมทางสังคมนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย คุณภาพการบริการ ผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายการท่องเที่ยว มรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพัฒนาหลักสูตรภาระงานมรดกโลกมัคคุเทศก์ สมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยรถไฟขบวนใหม่ ความน่าดึงดูดใจ ความพึงพอใจเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงสิงห์บุรีเส้นทางจักรยานหลักสูตรหัวป่า จ.สิงห์บุรีแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดอำเภอสันติสุขอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการโฮมสเตย์

  Interest

  การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารเชียงราย
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)