Person Image

  Education

  • Ph.D., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Antecedentbehavioural intentionscommunity-based tourismCreative ExperienceCreative Tourismdestination food imageEmployee Engagementgastronomy tourismHotel industryHua PaHuman resource managementHygienic practiceInnovative Building PlanIntention to travelJob securitylesbianLGBTlocal residentsMotivationOrganizational ResiliencePeople with Disabilitiesperspective transformationRayoung Tourism Risk PerceptionRisk Reductionroute mapSatisfaction of touristsSecondary provincesstructural equation modelThai Hoteltravel motivationการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนานวัตกรรมการรับรู้การเสริมสร้างขีดความสามารถการเสริมสร้างขีดความสามารถ เคือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกิจกรรมนันทนาการเกษตรอินทรีย์ข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่งความทุ่มเทมีใจ ธุรกิจโรงแรท ปัจจัยเอื้อต่อการทำงานความปลอดภัยความสุขในการทำงานความสุขในการทำงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลลัพธ์ของความสุขในการทำงานคำสำคัญ : ผู้พิการโคลนพุน้ำร้อนโควิด 19จักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านชุมชนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพักได้ทุนทางสังคมไทยพวน อ.ปากพลีธรณีประวัตินวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์นักท่องเที่ยวต่างชาติน้ำพุร้อนแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย คุณภาพการบริการ ผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุแผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายการท่องเที่ยว มรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพัฒนาหลักสูตรพุน้ำร้อนภาระงานมรดกโลกมัคคุเทศก์ สมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยรถไฟขบวนใหม่ ความน่าดึงดูดใจ ความพึงพอใจระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงห์บุรีเส้นทางจักรยานหลักสูตรหัวป่าหัวป่า จ.สิงห์บุรีแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดอำเภอสันติสุขอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมบริการโฮมสเตย์

  Interest

  การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารเชียงราย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)