ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AntecedentCreative TourismEmployee EngagementfacebookgayGPSMotivationPersonnel QualificationsPersonnel Standards for Accommodation EntrepreneursQR codeservicescapeStandards at the level of management administrationStandards at the level of operationStandards at the level of SupervisionThai HotelTourismtravel motivationWellness tourismการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยววิถีพุทธการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวการโรงแรมการวางแผนการเดินทางคุณสมบัติของบุคลากรที่พักธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ธุรกิจบริการธุรกิจร้านอาหารระดับกลางของไทยนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานโยบายพัฒนามาตรฐานอาชีพ นโยบายสาธารณะและการวางแผนภาคและเมือง (Public Policy & Urban & regional planning)นวัตกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแนวทางและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพบัณฑิตใหม่"แบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประวัติศาสตร์ทางการท่องเที่ยวประสิทธิผลปรับปรุงหลักสูตรผลกระทบด้านสังคมผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวผู้ประกอบการผู้มีส่วนร่วมผู้สูงอายุแผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายการท่องเที่ยว มรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแผนพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวพนักงานขนสัมภาระพนักงานเปิดประตูพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีในงานบริการพฤติกรรมที่เหมาะกับบทบาทในงานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพ่อครัวพัฒนาหลักสูตรพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานภาครัฐพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพืชพื้นที่ท่องเที่ยว tourism gentrificationภาคเหนือภูมิทัศน์การบริการภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกโลกมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมมาตรฐานบุคลากรระดับบริหารงานมาตรฐานบุคลากรระดับปฏิบัติงานมาตรฐานบุคลากรระดับหัวหน้างานร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารสหกิจศึกษาสินค้าและบริการสร้างสรรค์สื่อบูรณาการหลักสูตรหลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบอาหารหัวป่า จ.สิงห์บุรีหัวหน้าพ่อครัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบการวางแผนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์อาชีวศึกษาอาหารอำเภอสันติสุขอิทธิพลของการรับรู้อุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมบริการแอพพลิเคชั่นโฮมสเตย์

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 78 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)