ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Antecedentbehavioural intentionsCreative Tourismdestination food imageEmployee EngagementfacebookForest bathinggastronomy tourismgayGPSHomestayHotel industryknowledge managementMotivationPersonnel QualificationsPersonnel Standards for Accommodation EntrepreneursQR codeservicescapeStandards at the level of management administrationStandards at the level of operationStandards at the level of Supervisionstructural equation modelThai HotelTourismtourism for well-beingTourism Managementtravel motivationWellness tourismการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยววิถีพุทธการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวการโรงแรมการวางแผนการเดินทางการอาบป่าคุณสมบัติของบุคลากรท่องเที่ยวอาบป่าทักษะนวัตกรที่พักธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยพฤติกรรมการท่องเที่ยวภูมิทัศน์การบริการภูมิทัศน์บริการภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกโลกมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมมาตรฐานบุคลากรระดับบริหารงานมาตรฐานบุคลากรระดับปฏิบัติงานมาตรฐานบุคลากรระดับหัวหน้างานร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแรงจูงใจโรงแรมโลกาภิวัตน์โลจิสติกส์การท่องเที่ยววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนครวัดป่าอุดมสมพร Buddhism Tourismเศรษฐกิจกิจเชิงสร้างสรรค์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สหกิจศึกษาสังขละบุรีสิ่งดึงดูดใจสินค้าและบริการสร้างสรรค์สื่อบูรณาการเส้นทางท่องเที่ยวหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานอาชีพหลักสูตรหลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบอาหารหัวป่าหัวป่า จ.สิงห์บุรีหัวหน้างานหัวหน้าพ่อครัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบการวางแผนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์อาชีวศึกษาอาบป่าอาหารอาหารท้องถิ่นอำเภอสันติสุขอิทธิพลของการรับรู้อุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมบริการเอกลักษณ์ท้องถิ่นแอพพลิเคชั่นไอร์แลนด์โฮมสเตย์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, อาจารย์

pimonpat.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 025795566 ต่อ 4607

Avata

ดร. อังคณา ใหญ่ยง, อาจารย์

fhumaay@ku.ac.th, โทร. 02-579-5566-8 #4600


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 14 เรื่อง (Unknown 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 10 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)