ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Antecedentbehavioural intentionsCreative Tourismdestination food imageEmployee EngagementfacebookForest bathinggastronomy tourismgayGPSHomestayHotel industryMotivationPersonnel QualificationsPersonnel Standards for Accommodation EntrepreneursQR codeservicescapeStandards at the level of management administrationStandards at the level of operationStandards at the level of Supervisionstructural equation modelThai HotelTourismTourism for Well-beingTourism InnovatorsTourism Managementtravel motivationWellness tourismกระบวนการเข้าสู่สังคมกระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรกลยุทธ์การตลาดกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยว 9 กลุ่มจังหวัดการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู็การจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการจัดการท่องเที่ยวและดรงแรมการจัดการธุรกิจไมซ์ (MICE Business management & Operations)การจัดการแบบมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยววิถีพุทธการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวการโรงแรมการวางแผนการเดินทางการอาบป่าคุณสมบัติของบุคลากรท่องเที่ยวอาบป่าทักษะนวัตกรที่พักธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยพฤติกรรมการท่องเที่ยวภูมิทัศน์การบริการมาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมมาตรฐานบุคลากรระดับบริหารงานมาตรฐานบุคลากรระดับปฏิบัติงานมาตรฐานบุคลากรระดับหัวหน้างานมาตรฐานอาชีพระดับชาติมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมูลค่าเพิ่มระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานระบบการจัดการตลาดน้ำร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารสหกิจศึกษาสังขละบุรีสิ่งดึงดูดใจสินค้าและบริการสร้างสรรค์สื่อบูรณาการเส้นทางท่องเที่ยวหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานอาชีพหลักสูตรหลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบอาหารหัวป่าหัวป่า จ.สิงห์บุรีหัวหน้าพ่อครัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบการวางแผนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์อาชีวศึกษาอาบป่าอาหารอาหารท้องถิ่นอำเภอสันติสุขอิทธิพลของการรับรู้อุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมบริการเอกลักษณ์ท้องถิ่นแอพพลิเคชั่นไอร์แลนด์โฮมสเตย์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 93 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 61 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)