Person Image

  Education

  • ศ.บ.(การเงิน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2543
  • ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  8Automatic Question and Answering systemFrameInformation extraction systemThai Concept Frameกฎหมายมหาชนกรอบงานวิจัยการจัดการความรู้การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารงานภาครัฐการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการพัฒนาสังคมการวิจัยเชิงสหวิทยาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างคุณค่าเพิ่มการสร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถาการสื่อความหมายคณะมนุษยศาสตร์ความเชื่อความต้องการจริยธรรมจังหวัดชัยนาทจังหวัดชุมพรจังหวัดน่านจิตร ภูมิศักดิ์ (Jit Poumisaตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำนานสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนธรรมาภิบาลนวัตกรรมดนตรีนวัตกรรมสื่อนางสิบสองนิทานพื้นบ้านนิทานอาเซียนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธาตุประจำปีเกิดจำลองประเพณีพิธีกรรมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยพจนานุกรม (Dictionary)พระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระธาตุสำคัญในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านพระรถเมรีพฤติกรรมพัฒนาอาหารพิธีกรรมพิพิธภัณฑ์ทางด้านการเกษตรภาคกลางภาษาคำเมือง (Khammuang languaภูมิปัญญาท้องถิ่นมนุษยศาสตร์เมืองกัมปงฉนัง ประเทศกัมพูชาโมเดลและกิจกรรมภายใต้ทุนชุมชนเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากภาคสนาม เรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องเล่าพื้นบ้านลีลาภาษา (The Language Styleวรรณกรรม (Literacy Work)เศรษฐกิจพอเพียงสหวิทยาการสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลอักษรธรรมล้านนา (Lanna transcอัตลักษณ์อาเซียนอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นอำเภอพะโต๊ะอำเภอสันติสุขอินเทอร์เน็ต

  Interest

  การพัฒนาสังคม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
    • ห้องห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)