Person Image

  Education

  • ศ.บ.(การเงิน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2543
  • ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  8Automatic Question and Answering systemChangwat Chai Natcommunity productFrameInformation extraction systemKhao Tang Kwa pomelolocal wisdomThai Concept Frametraditional foodtraditional food developmenttraditional wisdom in Amphor Hankhaกฎหมายมหาชนกรอบงานวิจัยการจัดการความรู็การจัดการความรู้การจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชนบทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารงานภาครัฐการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการพัฒนาสังคมการพัฒนาอาหารท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิจัยเชิงสหวิทยาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างคุณค่าเพิ่มการสร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถาการสื่อความหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวขีดความสามารถในการแข่งขันคณะมนุษยศาสตร์คติการสร้างความเชื่อความต้องการความผูกพันกับชุมชนคุณภาพชีวิตจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดชัยนาทจังหวัดชุมพรจังหวัดน่านจังหวัดพิจิตรจิตร ภูมิศักดิ์ (Jit Poumisaชุมชนบ้านหนองแขม ตลาดนัดชุมชนตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำนานสถานที่นิทานพื้นบ้านนิทานอาเซียนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แนวทางการยกระดับศักยภาพชุมชนบ้านกุดฆ้องชัยบ้านหนองแขมประธาตุประจำปีเกิดจำลองประเพณีพิธีกรรมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชนพจนานุกรม (Dictionary)พระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลางพระธาตุสำคัญในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านพระรถเมรีพฤติกรรมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนพิธีกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากภาคสนาม เรื่องเล่าชุมชนเรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องเล่าพื้นบ้านแรงจูงใจลีลาภาษา (The Language Styleวรรณกรรม (Literacy Work)ศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตส้มโอขาวแตงกวาสหวิทยาการสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการสื่อความหมายแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลอักษรธรรมล้านนา (Lanna transcอัตลักษณ์อาเซียนอาหารท้องถิ่นอำเภอพะโต๊ะอำเภอสันติสุขอินเทอร์เน็ต

  Interest

  การพัฒนาสังคม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
   • ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี
   • ห้องหน่วยวิจัยและสร้างสรรค์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก