สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Folklore studies interpreting? ?? บ่อย8Changwat Chai NatChinese characters teachingChinese language TeachingChinese language teaching in ThailandCreation MythCultural teachingEpicfrequency adverbsHuman Origininterpreter in courtThai-Chinese interpretingthe BOPPPS teaching modelThe Yi nationalitytraditional foodtraditional food developmenttraditional wisdom in Amphor Hankhaการจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแปลไทย-จีน การสอนภาษาที่สอง ไทยศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการพัฒนาสังคมการพัฒนาอาหารท้องถิ่นการสอนตัวอักษรจีน Principles and rules of Chinese charactersการสอนภาษาจีนกำเนิดมนุษย์คติชนวิทยาความเชื่อความต้องการคากริยาวิเศษณ์บอกความถี่ ? ?? บ่อยจริยธรรมจังหวัดชัยนาทจังหวัดชุมพรชนชาติอี๋เซียนหลัวก่วนอี้อี่ว์ตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำนานการสร้างโลกตำนานสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนธรรมาภิบาลนางสิบสองนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธาตุประจำปีเกิดจำลองประเพณีพิธีกรรมพระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระธาตุสำคัญในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านพระรถเมรีพฤติกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาอาหารพิธีกรรมภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทมหากาพย์มักจะเมืองกัมปงฉนัง ประเทศกัมพูชาโมเดลและกิจกรรมภายใต้ทุนชุมชนเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากภาคสนาม เศรษฐกิจพอเพียงส่วนท้ายพยางค์กลุ่ม ?สัทวิทยาภาษาจีนโบราณสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการหลักการและกฎเกณฑ์ของตัวอักษรจีนอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นอำเภอพะโต๊ะอินเทอร์เน็ต

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)