Search Result of "Agribusiness"

About 52 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Rural Informatics for Agribusiness

ผู้แต่ง:ImgDr.Bordin Rassameethes, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:International Food and Agribusiness Management Review

หัวเรื่อง:New product development in Thai agro-industry: Explaining the rates of innovation and success in innovation

Img

ที่มา:Agribusiness

หัวเรื่อง:Marketing research and success factors for new product development in Thai food processing

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ecommerce and the readiness of top management in Thai small & medium agribusiness under the micorenomomic perspective

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanchai Petchprapunkul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537-2547

ผู้เขียน:Imgศิริจันทร์ อินทรน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพิน ประจวบเหมาะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดภายใต้ โครงการระบบเกษตรครบวงจร ในจังหวัดปราจีนบุรี ฤดูเพาะปลูก 2532/33

ผู้เขียน:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgศานิต เก้าเอี้ยน, ImgVanlapa Vichachai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The Agribusiness Integration Project was the joint effort between the public and private sector in introducing modern technology to corn farmers with the financial support from BAAC. This study analyzed the economic performance of corn production under this project comparing to non-participated farmers in Prachin Buri province in term of productivity, economic efficiency of factor use and profitability. The study showed that labor and expenses on inputs such as seed, fertilizer and pesticide were important inputs affecting corn yield. However the use of such inputs was still below the optimum level. The cost and benefit analysis indicated that net profit of the participated farmers was around one thousand baht per rai compared to seven hundred baht of the non-participated famers, the higher net profit of the participated farmers was a result of relatively higher level of input use. Therefore conclusion can be drawn at this point that modern technology was a sound investment.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 013, Issue 2, Jul 92 - Dec 92, Page 115 - 129 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรและปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกข้าวโพดหวานของไทย

ผู้เขียน:Imgสุบงกช จ่าจันทึก

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบธุรกิจเกษตร และผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนผลิตถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgพชร ชิดสิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

New product development in Thai agro-industry: Explaining the rates of innovation and success in innovation

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Business Process Analysis and Improvement during Covid-19 Crisis: a Case of Frozen Shrimp Manufacturer

ผู้แต่ง:ImgSasita Hechaipoom, ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Supply Chain Analysis of Import Fresh Fruit Business in Thailand using the Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model

ผู้แต่ง:ImgThanapong Ruamsuke, ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Agricultural UAVs: Application and Business Opportunity in Thailand Agriculture

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanrat Abdullakasim, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
123