Person Image

  Education

  • Dr.nat.techn.(Food Chemistry and Biotechnology), University of Natural Resources and Applied Life Sciences,Vienna, ออสเตรีย, 2551
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 35 9 0 0
  2023 การประเมินเชื้อพันธุกรรมกล้วย, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยของไทยในสภาพเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประเมินพันธุ์กล้วยน้ำว้าลูกผสมพันธุ์ใหม่ ‘กล้วยน้ำว้าปากช่อง KU.46’ เพื่อเป็นทางเลือกทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกล้วยน้ำว้าไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ต้นตอฝรั่งทนแล้งและไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชอุบัติใหม่ในข้าวโพดและกล้วยเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 12 10 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ_ปี 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมกล้วยหอมและกล้วยพันธุ์ป่าบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบแปลงปลูกมะพร้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การสร้างสายพันธุ์ฟักทองเพื่อผลิตอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 พันธุ์ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การตรวจสอบส่วนประกอบจีโนม ของเชื้อพันธุกรรมกล้วยจากสถานีวิจัยปากช่องโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงกับระดับสปีชี่ส์และสปีชี่ส์ย่อย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยวิจัย 0 1 0 0
  2010 การตรวจสอบส่วนประกอบจีโนม ของเชื้อพันธุกรรมกล้วยจากสถานีวิจัยปากช่องโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงกับระดับสปีชี่ส์และสปีชี่ส์ย่อย หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 1 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 8 3 0 0
  2019 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วย Marker Assisted Selection (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2019 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์มะพร้าวพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2017 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การรวบรวมรักษาสายพันธุ์มะพร้าวและพัฒนาฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมมะพร้าวพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอิทธิพลของละออกเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2015 การค้นหายีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera) และการสร้างฐานข้อมูลเอกลักษณ์ยีนความหอมในมะพร้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2015 การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0
  2012 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแปรปรวนในสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0