การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแปรปรวนในสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหอม

Publish Year National Conference 1
2015 exอลิษา ภู่ประเสริฐ, exนงลักษณ์ คงศิริ , inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์มะพร้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” 18-20 พฤศจิกายน 2558 , 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย