การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ

Publish Year National Journal 5
2018 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุสุมา สายรัด, "การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของมะละกอพันธุ์แขกดำที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการตอนกิ่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 381-383
2018 exรุ่งนภา พรมดี, exอุ่นเรือน ลิ้มไพเราะ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นน้ำตาลต่อการงอกของละอองเกสรมะละกอ 4 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 387-389
2018 exณริสสา กิติชัยชาญ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 393-395
2018 exมนรดา สุวรรณวงค์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฤดูกาลต่อชีววิทยาของละอองเกสรมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 396-398
2018 exอัศนัย คล้ายขำ, exดรุณี ถาวรเจริญ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการแช่เมล็ดในน้ำต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 399-401