การศึกษาอิทธิพลของละออกเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม

Publish Year National Journal 1
2019 exอลิษา ภู่ประเสริฐ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของละอองเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 25-31
Publish Year National Conference 1
2016 exอลิษา ภู่ประเสริฐ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของเรณูที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย