การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ

Publish Year National Journal 3
2018 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ชลเทพ วาโย, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพผลผลิตและเบต้า-แคโรทีนของฟักทองพันธุ์ลูกผสมในชุดดินโพนพิสัย", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1 , มกราคม 2018, หน้า 1380-1386
2017 exวรลักษณ์ ประยูรมหิศร, exชญานิษฐ์ กสิกวัธน, exวัฒนา แสงสารวัด, exเสาวนี เขตสกุล, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความดีเด่นของฟักทองพันธุ์ลูกผสมทรงผลรี", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 1-5
2016 exธรธ อำพล, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาสนา พู่พิมล, exนภาพร ถาวุฒิ, "การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพของผลฟักทองเพื่อการเก็บเกี่ยว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ(III), พฤศจิกายน 2016, หน้า M04/1-m04/7
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธรธ อำพล, exชลิตา เหมวงศ์, "Colour attributes usage as easy method to evaluate starch content in fresh pumpkin", 4th ISHS Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, 11 - 14 กันยายน 2017, Jeonju สาธารณรัฐเกาหลี