การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง

Publish Year National Journal 6
2017 exปิ่น โลหะวิทยากุล, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีณา ชื่นวาริน, อาจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการวัดปริมาณเบต้าแคโรทีนที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ฟักทอง", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 8-13
2016 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของฟักทองไทย 29 สายพันธุ์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP", วารสารแก่นเกษตร , ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 237-246
2015 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินฟักทองพันธุ์พื้นเมืองในสภาพฤดูร้อนในเขตอำเภอกำแพงแสน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ฉบับพิเศษ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 119-126
2015 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสัณฐานวิทยาของผลแตงไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นเชื้อพันธุกรรม", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ฉบับพิเศษ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 184-189
2015 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินพันธุ์ฟักทองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มปริมาณสารเบต้าแคโรทีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 229-238
2014 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการกระจายตัวของลักษณะปริมาณสารเบต้าแคโรทีน ของประชากรรุ่น F2 ของฟักทองลูกผสมข้าวตอก-573", แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ , ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 858-863
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศราวุธ เกตุแก้ว, exเขมวรรณ ศรีตงกิม, exบุบผา คงสมัย, exปณาลี ภู่วรกุลชัย, "การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ SRAP และลักษณะคุณภาพผลของฟักทองพันธุ์การค้าของไทยบางพันธุ์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย