Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2550
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553
  • Ph.D.(Food and Nutritional Science), University of Shizvoka, JAPAN, 2558

  Expertise Cloud

  beta-caroteneCitrusCitrus aurantifoliaCore collectionDArT-seqexotic bananasGenetic admixtureGenotyping by sequencingGlycolysisHevea brasiliensisinterspecific variationISSRLatexMexican limemorphological characterizationnative bananasPhylogenetic analysisplant taxonomyPopulation structurePyruvate dehydrogenaseRidge gourdRubber biosynthesisRubber treeSequence-related amplified polymorphismSingle nucleotide polymorphisms (SNPs)SNPsSponge gourdการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชการประเมินพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะจีโนไทปการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการศึกษาจีโนไทป์การศึกษาฟีโนไทป์การอนุรักษ์ขนาดผลความเข้มแสงความยาวช่วงแสงความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณค่าทางอาหารคุณภาพผลคุณลักษณะด้านการสืบพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชเชื้อพันธุกรรมพืชผักฐานพันธุกรรมต้นตอตัวอย่างแช่แข็งตัวอย่างสดทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งเทคโนโลยีชีวภาพบวบเบต้าแคโรทีนประชากรปรับปรุงพันธุ์พันธุ์การค้าพันธุ์ผสมเปิดพันธุ์พืชพันธุ์ลูกผสมพืชไร่พืชสวนมะเขือเทศสีดามะนาวมะนาวแป้นเมล็ดงอกไม้ผลระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงโรคใบหงิกเหลืองโรคเหี่ยวเขียวไร้เมล็ดฤดูกาลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลักษณะประจำพันธุ์ลูกผสมวิธีการสกัดสนิปสเปกตรัมแสงสรีรวิทยาพืชสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารพฤกษเคมี

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพ, สรีรวิทยาพืช

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • แปลง 1
   • แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • โรงเรือน evaporative cooling system ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genetic diversity and population structure of ridge gourd (Luffa acutangula) accessions in a Thailand collection using SNP markersPerez G.A., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Wongpraneekul A., Sinsathapornpong W., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2021Scientific Reports
  11(1)
  4
  2Genetic and morphological diversity analysis of lime and acidic Citrus spp. From two germplasm collections in ThailandChuenwarin P., Wiphuwathinee S., Bowonchaikittikun R., Chuenjit R., Srinual W., Napa S., Imsabai W., Auvuchanon A.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 589-600
  3
  3Nondestructive evaluation of photosynthesis by delayed luminescence in Arabidopsis in Petri dishesChuenwarin P., Shimazaki A., Shimizu M., Kobayashi Y., Katsumata M., Kobayashi H.2016Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  80(3),pp. 452-460
  2
  4Differential expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase gene correlates with latex yield and tapping in rubber treeChuenwarin P., Kongsawadworakul P., Chrestin H., Narangajavana J., Narangajavana J., Viboonjun U.2016Taiwania
  61(4),pp. 295-304
  1
  5Taxonomic notes on ornamental bananas in ThailandSwangpol S.C., Swangpol S.C., Viboonjun U., Kongsawadworakul P., Chuenwarin P., Inta W., Traiperm P.2017Acta Horticulturae
  1167,pp. 169-176
  1
  6Taxonomic notes on ornamental bananas in ThailandSwangpol S.C., Swangpol S.C., Viboonjun U., Kongsawadworakul P., Chuenwarin P., Inta W., Traiperm P.2017Acta Horticulturae
  1167,pp. 169-176
  0
  7Evaluation of diversity, population structure and core collection of Thailand Luffa cylindrica germplasm accessionsPerez G.A., Karoojee S., Karoojee S., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 455-462
  0