Journal

การประเมินฟักทองพันธุ์พื้นเมืองในสภาพฤดูร้อนในเขตอำเภอกำแพงแสน
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ฉบับพิเศษ (ISSN: 08570108)
33
1
119-126
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-