Journal

การประเมินสัณฐานวิทยาของผลแตงไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นเชื้อพันธุกรรม
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ฉบับพิเศษ (ISSN: 08570108)
33
1
184-189
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-