Journal

การศึกษาวิธีการวัดปริมาณเบต้าแคโรทีนที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ฟักทอง
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
4
1
8-13
มกราคม - มีนาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-