Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2526
  • B.S.(Food Science), Utah St. University , สหรัฐอเมริกา, 2528
  • M.S.( Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2530
  • Ph.D.(Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 4 8 0
  2017 น้ำซุปไทยพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2014 ฟองโฟมปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 1 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 0 0 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 3 3 7 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเสริมแป้งและผงอินูลินจากแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0
  2006 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  1999 ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 47 Project 20 17 10 0
  2018 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสส้มตำเอนกประสงค์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ผู้ร่วมวิจัย บริษัทบลูเลนด์ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 0 0 0 0
  2016 คุณสมบัติด้านสุขภาพของกะปิ หัวหน้าโครงการ JIRCAS 0 0 0 0
  2016 การขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทยสู่การใช้ ประโยชน์ในองค์กรด้านการบริการอาหารทั่วโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวจากพืชผักสมุนไพรในประเทศไทย ต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 Weight Watcher: อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท สปาชาแอนด์สลิม จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยอายุ 75 ปีขึ้นไป หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 คุณสมบัติสร้างสุขภาพของถั่วเน่า หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2013 เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย: ปลาร้าและถั่วเน่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 ความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆของใบเมี่ยง หัวหน้าโครงการ JIRCAS 0 0 0 0
  2012 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2012 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 Selection of fish specie feasible to make ‘Plaraa’ with high antihypertensive function หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2011 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 1 0
  2009 Functional analysis of indigenous vegetables หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 2 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 2 0
  2008 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 1 0 0
  2008 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 0 0 0 0
  2007 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS) 0 0 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
  2007 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. หัวหน้าโครงการ JIRCAS 1 0 0 0
  2006 'Wild' Vegetables, Fruit and Mushrooms in Rural Household Well-being: An In-depth Multidisciplinary Village Study in Northeast Thailand/ Work Package 6 "Documentation of the domestic uses, processing, and consumption contexts of wild plant foods within selected rural households" หัวหน้าโครงการ Neys-van Hoogstraten Foundation 0 0 0 0
  2006 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 5 0
  2005 โครงการย่อย 3 โครงการคุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNA จากการถูกทำลายและฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดมะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2005 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2005 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. หัวหน้าโครงการ JIRCAS 3 3 0 0
  2004 การใช้ผักพื้นบ้านควบคุมการเจริญเติบโตของมอดข้าว หัวหน้าโครงการ JIRCAS 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การใช้ผักพื้นบ้านควบคุมการเจริญเติบโตของมอดข้าว หัวหน้าโครงการ JIRCAS 0 0 0 0
  2002 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2000 A preliminary study on the utilization of natural products for controlling sotred insect pests in Thailand. หัวหน้าโครงการ JIRCUS 0 0 0 0
  1997 การผลิตหัวเชื้อมะม่วงเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศกำลังพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย EEC (STD3) 0 0 0 0