การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Thai Healthy Food Learning through Internet", International Journal of Information and Education Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015, หน้า 710-713
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Thai Healthy Food Learning through Internet", International Conference on Education Technology and Computer, 8 - 10 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์