การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2019 exRaveeporn Jirayucharoensak, ex Krittiya Khuenpet, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Physical and chemical properties of powder produced from spray drying of inulin component extracted from Jerusalem artichoke tuber powder", Drying Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2019, หน้า 1215-1227
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of inulinase, invertase and ?-fructofuranosidase production from Aspergillus niger TISTR 3570 by the Taguchi Method", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 238-255
Publish Year National Journal 1
2013 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กระดาษแก่นตะวัน", เคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 199-208
Publish Year International Conference 1
2016 exMolnapat Songpim, exPilanee Vithanomsat, exWen-Chien Lee, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The production of endo-inulinase from Aspergillus niger TISTR 3570 expressed in Pichia pastoris GS115.", The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Natural Resources & Bio-based Innovative Products (TSB2016)., 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษแก่นตะวันโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2012 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", the Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics, 26 - 27 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 7
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exดารารัตน์ มงคลการ, "กรรมวิธีการผลิตฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ด้วยวิธีการหมักโดยจุลินทรีย์", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรักโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแก่นตะวัน (เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค)", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, "กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มีความบริสุทธิ์สูง", Kasetsart University, 2015
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exอัครชัย ปรักกมะกุล, exวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, exประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, exธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, "กรรมวิธีการผลิตอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์และฟรักโทสจากแก่นตะวัน", Kasetsart University, 2014
2013 exเกศศิณี ตระกูลทิวากร , exกชกร ปรางค์วิเศษ, exดารารัตน์ มงคลการ, exประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2013
2013 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, exกชกร ปรางค์วิเศษ, exดารารัตน์ มงคลการ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การผลิตแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2013