Person Image

  Education

  • Ph.D.(Fd.Sci./Nutrition), University of Missouri-Colombia, สหรัฐอเมริกา, 2525
  • M.S.(Fd. Sci./Nutrition), University of Missouri-Colombia, สหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 8 0 0
  2011 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปใช้ ปลูกทำพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำตาลที่มีผลต่อความเผ็ดในน้ำจิ้มไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคำศัพท์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 1 17 0 0
  2019 การพัฒนาแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและปราศจากกลูเต็นสำหรับทำโดนัท แพนเค้ก วัฟเฟิล และเค้กนึ่ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้ ที่ปรึกษาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเต๊ะสเปรดเพิ่มพลังงาน-โปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาการแปรรูปกากถั่วเหลืองผงและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาแป้งข้าวสังข์หยดเพื่อใช้ในการผลิตเค้กเนย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาคณะผู้ทดสอบและสร้างมาตราฐานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสนับสนุนนโยบาย Thailand Food Valley ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟผง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองงอกและข้าวกล้องงอกด้วย Rhizopus oligosporus เพื่อใช้เป็นสารอาหารเสริม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์จากข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปใช้ ปลูกทำพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเค้กเนยและมัฟฟินจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิผสมสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งจากแป้งข้าวหอมมะลิสูตรลดพลังงานและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตสีธรรมชาติจากใบอ่อนของข้าวงอกและการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาแป้งเค้กเนยและมัฟฟินลดพลังงาน/โคเลสเตอรอล จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 5 0 0
  2013 การศึกษาการใช้ CDG และ MSG เพื่อลดปริมาณเกลือ หัวหน้าโครงการ Thai Dietetic Association 0 0 0 0
  2013 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย หัวหน้าโครงการ บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาสูตรน้ำแป้งปอเปี๊ยะเพื่อการผลิตด้วยเครื่องจักร หัวหน้าโครงการ บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 0 0 0 0
  2011 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ บริษัท Normerica (Thailand) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 2 0 0
  2006 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงปลอดแอลฟลาท๊อกซิน หัวหน้าโครงการ USAID - Peanut CRSP 0 0 0 0
  2003 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2001 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1993 การใช้ประโยชน์จากถั่วลิสง หัวหน้าโครงการ USAID 0 0 0 0