การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 1
2011 exDr. Piyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Sensory Descriptive and Texture Profile Analyses of Butter Cakes Made from Composite Rice Flours", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2358-2365
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exเกศสุดา จอบุญ, "Consumer acceptance of 4 bakery products using Hom Mali Rice flourat Roi Et Province", 2nd International Seminar on Food & Agricultural Science (ISFAS 2012), 4 - 6 กันยายน 2012, Puri Pujangga มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2012 exปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้างเหนียว และแป้งผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย