การศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำตาลที่มีผลต่อความเผ็ดในน้ำจิ้มไก่