ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exวลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "Determination of physical, chemical and sensory characteristics of yentafo sauces", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 120-131
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "Determination of Physical, Chemical and Sensory Characteristics of Yentafo Sauces", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "การจัดกลุ่มซอสเย็นตาโฟ จากลักษณะทางประสาทสัมผัสและค่าทางเครื่องมือ", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 10 - 11 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย