การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Publish Year International Journal 1
2011 exSriwiang Tipdkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, exDr. Hong Kyoon No, exDr. Zhimin Xu, "Isoflavone content in soy germ flours prepared from two drying methods", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2240-2247
Publish Year International Conference 2
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, exDr. Hong Kyoon No, "Development of isoflavone aglycone-enriched soy germ flour: effects of soybean varieties, harvest seasons, and processing conditions.", 2011 IFT Annual Meeting, 17 - 21 มิถุนายน 2011, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Isoflavone Contents in Five Thai Soybean Varieties from Two Seasons", XI Asian Congress of Nutrition. July 13-16, 2011, 13 กรกฎาคม - 16 ธันวาคม 2011, Suntec Singapore International Convention& Exhibition Center อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, ex Professor Witoon Prinyawiwatkul , "Development of instant soy milk containing isoflavone aglycone-enriched soy germ flour. Abstracts.", 5th Thailand Congress of Nutrition. , 5 - 7 กันยายน 2011, BITEC สมุทรปราการ ประเทศไทย