การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2006 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "การใช้ประโยชน์ใบ กาบ เปลือกหน่อไผ่ และกิ่งไผ่หวานอ่างข่าง", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ 2550, กันยายน 2006, หน้า 93-104