การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์จากข้าว

Publish Year National Conference 2
2012 exดร. ปิยาภรณ์ , inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลีและแป้งข้าว", The 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research Network , 20 - 21 ธันวาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exนายปรรญจล หิรัญสูตร์, exนางสาว รมณย์ ฉัตรวิรุฬห์, "ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิงอกหุงสุก", The 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research Network , 20 - 21 ธันวาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย