โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2012 exSaowapark Wattanapahu, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Categorization of Coconut Milk Products by Their Sensory Characteristics", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 944-954