การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ

Publish Year National Conference 2
2011 exปีย์วรา พรหมอักษร, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาบทบาทของตัวกลางในโซ่อุปทานพริกในประเทศไทย", การประชมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011) , 11 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของพริกแห้งเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย