การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exดร. ศรีเวียง ทิพย์กานนท์ , exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Development of instant soy milk powder using isoflavone aglyconed-enriched soy germ flour for menopausal women", 2nd International Seminar on Food & Agricultural Science (ISFAS 2012), 4 - 6 กันยายน 2012, Puri Pujangga มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2013 exปริณดา ศักดิ์ธนากูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณไอโฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย